บล็อกสำหรับคนรักเสียงพิณ อยากหัดพิณ ทุกเรื่องเกี่ยวกับพิณรวมไว้ ณ บ้านแห่งนี้

ฟัง Mp3 พิณ 20.40 นาที

ลายสาวสะกิดแม่

ประวัติลายสาวสะกิดแม่
สืบทอดโดยนายดอม สุระพร(ลุงนอง)ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ซึ่งลุงแกเป็นผู้อาวุโสในวงหนุ่มมะพร้าวห้าว สาวดอกคูณ ลายสาวสะกิดแม่เป็นลายโบราณที่ไพเราะมากซึ่งคล้ายกับลายแมงภู่ตอมดอก แตกต่างกันแค่วรรคเดียวอาจเป็นเพราะคนโบราณจดจำเพี้นกันไปบ้าง และเรียกชื่อต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ไปเจอในyoutube อีกแล้วครับท่าน


ล- -ม ล- -ม ล- -ม -มลม ซรมด -ดรซ รมซม -มลม
ซรมด - ดรซ รมซม -ล-ด -ล- ม -มซม รมซม -มลซ
-ซลม - มลซ ลมซล -ลดํม ซลซล ดํรํดํล ซมซล ดํรํดํล
ซมซล -ลดซ ลซลด -ดรซ รมซม -มลม ซรมด -ดรซ
รมซม -ล-ด -ล-ม -มซม รมซม -ลซม รมซม --ดล
ดรดร -รมซ มซลด -ดรซ รมซม (-ล-ด -ล-ม -มซม
รมซม -มลม ซรมด -ดรซ รมซม -มลม ซรมด -ดรซ
รมซม -ล-ด -ล-ม -มซม รมซม -มลซ -ซลม -มลซ
ลมซล -ลดํม ซลซล ดํรํดํล ซมซล ดํรํดํล ซมซล -ลดํซ
ลซลด -ดรซ รมซม -มลม ซรมด -ดรซ รมซม -ล-ด
-ล-ม -มซม รมซม -ลซม รมซร -รดล ดรดร -รมซ
มซลด -ดรซ รมซม) -ล-ม -ร-ซ -ร-ม -ล-ด -ล-ม
-ซ-ร -ม-ล -ร-ด ---ล

ขอให้มีความสุขกับการฝึกครับ

0 ความคิดเห็น:

Followers

หน้าแรก