บล็อกสำหรับคนรักเสียงพิณ อยากหัดพิณ ทุกเรื่องเกี่ยวกับพิณรวมไว้ ณ บ้านแห่งนี้

ฟัง Mp3 พิณ 20.40 นาที

ลายพิณ

ลายพิณ
ตัวอย่างทำนองขึ้นต้นหรือทำนองเกริ่น
---ฟ -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ด -ร-ล
---ด -ม-ร -ซ-ม -ซ-ร -ม-ร -ม-ด -ร-ด -ร-ฟ
---ด -ฟ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ล -ด-ซ -ด-ซ -ล-ร
---ซ -ฟ-ล -ซ-ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ล-ซ -ด-ร -ฟ-ร
---ร -ฟ-ซ -ฟ-ร- -ร-ฟ ---- ---- ---- ----
-ล-ด ---ล -ล-ม -ร-ด -ล-ร -ม-ร -ด-ล -ล-ล
-ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ม-ร -ด-ล ---ร ---ล -ด-ซ
-ด-ซ ---ล ---ด -ร-ซ -ร-ม -ร-ด -ร-ม ---ล
---ม -ซ-ร -ซ-ร -ม-ล -ด-ร ---ด ---ม -ร-ซ
-ร-ม -ร-ด -ล-ร -ล-ด -ม-ร ---ด ---ล -ล-ล
-ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ล -ด-ซ -ด-ล -ร-ด
-ล-ด -ร-ล -ด-ซ -ร-ด -ม-ร -ซ-ม -ด-ล -ร-ด
-ร-ล -ซ-ร -ซ-ม -ล-ซ -ด-ล -ม-ด -ร-ล -ม-ด
---- ลลรด ลดลด -รดม -ดรม ซมซล -ซมซ รมซม
มดรม ซมซด มซมล ดรดม มซมล มลซล ลซมซ ซมรด
รมซล ---ซ -ซรด รมซล ซลดร -ล-ด -ซ-ม -ซมร
ลดลด -รมร ลลรด ลดลด ซมซล ดลซล มดมล ---ล
---- ---ซ ---- -มรด --รล ---ด รดลร ---ร
---- -มดร -มดร ลมดร -มซล ซมซร มรซม รมซล
ดรดล ดมรด ดดลด มดรด ดรดล ดรดล ดดลด มดรล
ดมซล ซมซร รมซล ดรดล ดรดล ดมรด รมซล ซมดร
มรซม รมซด ลรดล ดมรด ลดลด มดรล ดรดด ลร-ร
-มรด ลดรด ลมรด ลรมร -มรด -ลดร ซมซล ซมซร
ซมซม ลซดล ซดซล รดลซ ดลซม ซมซร มรดร ซมรด
ดดลด รดรล ดรดล ดมรด ดดลด รดรม ซมซร รมซล
ดรดล ลรดล ลรดด ลร-ด ลรดด ลรรล ลรรด ลดรล
ลมรด ลร-ด ลดลด รดรด ลรดล ดมรด -รดล ดมรด
ลดรด ลดรม ซมดร มรซม รมซร ดรดล ดร-ล ดรดด
-ร-ล -ซ-ล -ซ-ด -ซ-ล -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล -ร-ล
-ด-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ร-ด
-ร-ล -ด-ซ -ล-ฟ -ล-ซ -ล-ร -ฟ-ซ -ล-ร -ด-ร
-ด-ฟ -ด-ร -ฟ-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ด-ล -ซ-ล -ด-ร
-ล-ร -ด-ร -ล-ร -ด-ร -ด-ฟ -ล-ซ -ด-ซ -ด-ล
-ซ-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ร -ล-ร -ล-ร -ล-ร -ด-ล
---- -รรล -ลรด --ลร --รซ --ฟร ลซฟร ---ฟ
-ดรล -รลด -ซลฟ รซรฟ -ดรล -รลด -ซลฟ -ฟซด
ซลดล -รลด -ซลฟ ฟซด ซลดล รลดซ --รซ -ฟ-ร

ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงลำเพลิน
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟซล
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟรฟ
-ล-ซ
ฟซล
ดลดซ
-ฟซล
-ร-ฟ
รฟซล
-ทลด
-ทรล
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟซล
-ล-ซ
-ฟซล
ดลดซ
-ฟรฟ
ตัวอย่างทำนองย่อย เพลงลำเพลิน
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟซล
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟรฟ
-ล-ซ
-ฟซล
ดลดซ
-ฟซล
---ร
ดล-ร
-ร-ด
-ลซล
---ร
ดล-ร
-ร-ด
-ลซล
-ลดล
ดซลฟ
-ฟ-ซ
-ล-ด
-ลรร
-ลดร
--ฟร
-ลฟร
-ล-ล
-ฟ-ซ
-ล-ร
-รฟร
ฟรดล
-ล-ด
-ลซร
-ซ-ร
-ซ-ร
-ซ-ร
-ล-ซ
-ฟซล
ดลดซ
-ฟซล
-ร-ฟ
รฟซล
-ทลร
-ทรล
-ร--
-ฟซฟ
ซฟซฟ
-ด-ล
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟรฟ
-ล-ซ
-ฟซล
-ฟ-ด
รลดร
-ร-ล
-ร-ฟ
-ซ-ฟ
-ล-ฟ
-ซ-ร
---ฟ
--รด
--รซ
ลซดซ
-ลรฟ
-ซฟร
-ซ-ร
-ซฟร
-ซ-ฟ
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟซล
-ร-ฟ
รฟซล
ดลดซ
-ฟรฟ

จังหวะกลองหางมี 6 จังหวะที่เป็นพื้นฐานดังนี้
จังหวะภูไท
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
--ปะ-
ติงติง-ติง
จังหวะเซิ้ง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
---ปะ
-ติง-ปะ
-ติง-ปะ
-ติง -ติง
จังหวะมโหรีอีสาน
----
---ติง
-ติง--
-ติง-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติ
-ติง--
-ติง-ติง
----
---ติง
-ติง--
-ติง-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติ
-ติง--
-ติง-ติง
----
---ติง
-ติง--
-ติง-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติ
-ติง--
-ติง-ติง
----
---ติง
-ติง--
-ติง-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติ
-ติง--
-ติง-ติง
จังหวะลำเพลิน
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
-ปะ-ติง
ติงติง-ติง
จังหวะมวยโบราณ
----
-ปะ-ติง
--ติง-
-ปะ-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติง
-ติง--
-ปะ-ติง-
----
-ปะ-ติง
--ติง-
-ปะ-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติง
-ติง--
-ปะ-ติง-
----
-ปะ-ติง
--ติง-
-ปะ-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติง
-ติง--
-ปะ-ติง-
----
-ปะ-ติง
--ติง-
-ปะ-ติง
-ปะ--
-ปะ-ติง
-ติง--
-ปะ-ติง-
จังหวะชะชะช่า ( สามช่า )
----
-ติง-ติง
-ติง--
-ติง-ติง
----
-ติง
-ติง -ติง
--ติง-
----
-ติง-ติง
-ติง--
-ติง-ติง
----
-ติง
-ติง -ติง
--ติง-
----
-ติง-ติง
-ติง--
-ติง-ติง
----
-ติง
-ติง -ติง
--ติง-
----
-ติง-ติง
-ติง--
-ติง-ติง
----
-ติง
-ติง -ติง
--ติง-
จังหวะเบส
จังหวะภูไท
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
ซลดร
-ร-ร
จังหวะชะชะช่า ( สามช่า )
----
-ร-ล
-ด-ด
--ร-
----
-ร-ล
-ด-ด
--ร-
----
-ร-ล
-ด-ด
--ร-
----
-ร-ล
-ด-ด
--ร-
จังหวะลำเพลิน
----
-ล-ร
-ร-ร
-ร-ล
----
-ล-ร
-ร-ร
-ร-ล
----
-ล-ร
-ร-ร
-ร-ล
----
-ล-ร
-ร-ร
-ร-ล

ลายเพลงในการบรรเลง
1 ลำโปงลาง

//---ล
-ด-ร
-ด-ร
---ร
---ซ
-ฟ-ร
-ด-ร
---ร
---ฟ
-ซ-ล
-ซ-ล
---ล
---ร
-ด-ล
-ซ-ล
---ล
---ล
-ด-ร
-ด-ร
---ร
---ซ
-ฟ-ร
-ด-ร
---ร
---ด
-ล-ร
-ด-ล
---ล
---ฟ
-ซ-ด
-ซ-ล
---ล
---ร
-ด-ล
-ซ-ล
---ล
---ฟ
-ซ-ด
-ซ-ล
---ล
-ล-ซ
-ฟ-ร
-ด-ร
---ร
-ล-ซ
-ฟ-ร
-ด-ร
---ร//
2 เซิ้งโปงลาง ( นกไซบินข้ามทุ่ง )
//---ล
-ด-ร
-ด-ฟ
-ด-ร
---ล
-ด-ร
-ด-ฟ
-ด-ร
---ฟ
-ซ-ล
-ซ-ด
-ซ-ล
---ฟ
-ซ-ล
-ซ-ด
-ซ-ล
---ล
-ด-ร
-ด-ฟ
-ด-ร
---ซ
-ฟ-ร
-ร-ฟ
-ด-ร
---ล
-ซ-ฟ
-ร-ฟ
-ด-ร
---ร
-ด-ล
-ซ-ด
-ซ-ล
---ร
-ด-ล
-ซ-ด
-ซ-ล
---ฟ
-ล-ซ
-ฟ-ร
-ด-ร
//---ล
-ด-ซ
ลซฟร
-ด-ร
---ล
-ด-ซ
ลซฟร
-ด-ร//

3 ลายตังหวาย
//----
----
---ร
-ร-ร
-ล-ร
-ร-ร
-ล-ร
----
-ลดล
-ลดซ
-ฟรฟ
ร---
-ลดล
-ลดซ
-ฟรฟ
ร---
---ด
-ลดซ
-ฟรฟ
ร---
---ด
-ลดซ
-ฟรฟ
ร---
---ร
-ล-ด
-ล-ร
ร---
---ร
-ร-ฟ
-ล-ด
ร---
---ร
-ล-ด
-ล-ร
-ล-ด
-รดล
-ลซฟ
-ด-ร
----
---ร
-ล-ด
-ล-ร
-ล-ด
-รดล
-ลซฟ
-รดร
----//

4 ลมพัดพร้าว

//---ฟ -ฟรซ -ฟซล -ลรด -ดรล -ลรด -ดมร -รซม
-มซร -รมร มรมด -ดรด รดรฟ -ฟซด ซลดล -ลรล
ดซลฟ -ฟซด ซลดล -ร-ล -ร-ล -รดล -รดล -ลดล
ซลดล -รดล ซลดล -ลดล ซลดล รดรฟ ซลดล -ร-ฟ
-ร-ซ ---ฟ รลฟซ ---ฟ รลฟซ ลซดล ซลฟซ ---ฟ
รฟซล -ลรด -ดรล -ลรด -ดมร -รซม -มซร -รมร
มรรด -ดรด รดรฟ -ฟซด ซลดล -ลรล ดซลฟ -ฟซด
ซลดล -ร-ล -ลซด -ดซล -ร-ฟ -ร-ล -ด-ซ -ล-ร
ฟซ-ฟ -ร-ล -ด-ซ -ล-ร ฟซ-ฟ -ร-ล -ล-ร ฟซ-ฟ//
5 แมงภู่ตอมดอก
---- ---ฟ ---ซ ---ล ---- ---- ---- ----
---- รร-ล -ลดล ซลดล ร--- รร-ซ -ซฟซ -ลซฟ
---- รร-ล -ลดล ซลดล ร--ม รร--ซ -ซฟซ -ล-ฟ
-รดล ดซลฟ -ฟซด ซลดล -รดล ดซลฟ -ฟซด ซลดล
-ร-ซ รฟรฟ -ฟซด ซลดล -ร-ซ รฟรฟ -ฟซด ซลดล
-รดล ดรดร -รฟซ ฟรดร -รดล ดรดร -รฟซ ฟรดร
-ลดฟ ซลดล -ลดร ดลซล -ลดฟ ซลดล -ลดร ดลซล
-รฟซ ลซฟซ -ซฟซ ลซฟซ -รฟซ ลซฟซ -ซฟซ ลซฟซ
-รดล ดซลฟ -ฟซด ซลดล -รดล ดซลฟ -ฟซด ซลดล
-ร-ซ รฟรฟ -ฟซด ซลดล -ร-ซ รฟรฟ -ฟซด ซลดล
-ร-ล -ลซด -ดซล -ร-ฟ -ร-ล -ด-ซ ลซฟร -ด-ร
6 สังข์สินชัย
---ร ---ร ---ร ---ร -ดลร -ร-ด -ลซล ----
-ด-ล ซลดร -ฟรฟ -ซลด ---ฟ -ซลด -ด-ฟ -ซลฟ
---ซ -ฟรซ -ซ-ม -รดร ---ซ -ฟรซ -ซ-ม -รดร
---ม -ม-ด -ม-ด รมดร ---ซ -ม-ด -ม-ด -รมด
-ลดร ฟดฟร ดลดร ---- -ลดร ฟดฟร ดลซล ----
7 ศรีโคตระบูรณ์ ( ลมพัดไผ่ )
---- ---ฟ -ฟรซ -ฟซล -ลรด -ฟรฟ -ฟรฟ -ฟ-ซ
-ลดร -ดลร -ดฟร -ดลร -ซฟร -ดลร -ลดร -ดลร
ฟดฟร ดลซล -ฟซล -ดลล -ฟซล -ดลล -ฟซล --ซฟ
-ฟ-ล -ซฟฟ -ฟ-ล -ซฟซ -ซฟซ ลซฟซ -ฟ-ซ -ลซฟ
ลซดซ ลซฟร -ร-ล ซฟมร -ร-ล ซฟมร -มรซ -รมด
-รดร ซฟมร ดรมร ซฟมร -ฟรฟ ซลดล รดรฟ -ซลด
-ฟรฟ ซลดล รดรล ดรฟร -ลดร -ดลร -ดฟร -ดลร
-ซฟร -ดลร -ลดร -ดลร ฟดฟร ดลซล -ฟซล --ดล
-ฟซล -ดลล -ฟซล -ซฟฟ -ฟ-ล -ซฟฟ -ฟ-ล -ซ-ฟ
-ซฟซ ลซฟซ -ฟ-ซ ลซฟซ ลซดซ ลซฟร -ร-ล -ซฟ
-ร-ล ซฟมร //-ร-ล -ลซด -ดซล -ร-ฟ -ร-ล -ล-ด
ลซฟร ฟซรฟ ร---//
8 แม่ฮ้างกล่อมลูก
---- ---ร -ด-ล -ซ-ล ---- ---ฟ -ซ-ด -ซ-ล
---- ---ล -ซ-ล -ด-ฟ ---ฟ -ซ-ล -ด-ฟ -ซ-ล
---ร -ฟ-ร -ด-ล -ซ-ล -ล-ซ -ร-ฟ -ฟ-ซ -ล-ด
-ด-ฟ -ซ-ล -ล-ซ -ร-ฟ -ร-ด -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร ---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ร -ด-ล -ซ-ล ---- ---ฟ -ซ-ด -ซ-ล
---- ---ล -ซ-ล -ด-ฟ ---ฟ -ซ-ล -ด-ฟ -ซ-ล
---ร -ฟ-ร -ด-ล -ซ-ล -ล-ซ -ร-ฟ -ฟ-ซ -ล-ด
-ด-ฟ -ซ-ล -ล-ซ -ร-ฟ -ร-ด -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร ---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
9 น้ำโตนตาด
// ---- -ลดล -ลซล ซลดฟ ---- -ลดล -ลซล ซลดฟ
---- -ลดล -ลซล ซลดร ---- -ลดล -ลซล ซลดร
---- -ลดร ดรฟร ดลซล ---- -ลดร ดรฟร ดลซล
---- -ลดฟ -ฟซด ซลดล ---- -ลดฟ -ฟซด ซลดล
---- -ลดร ดรฟร ดลซล ---- -ลดร ดรฟร ดลซล
---- -ลดฟ -ฟซด ซลดล ---- -ลดฟ -ฟซด ซลดล
---- -ลดซ ลซฟร ฟซรฟ ---- -ลดซ ลซฟร ฟซรฟ
-ร-ล -ด-ซ ลซฟร ฟซรฟ -ร-ล -ด-ซ ลซฟร ฟซรฟ //
เพลงเต้ยธรรมดา ( ลายใหญ่ )
- - - ลฺ
- ด ฺ- ร
- ม ร ดฺ
- ล ฺล ฺลฺ
- - - -
- ซ ม ซ
- ซ ม ดฺ
ร ม ซ ม
- - - -
- ล - ม
ซ ล ด ํล
ซ ม ร ม
- ม ซ ร
- ด ฺล ฺดฺ
- ด ฺ- ร
- ม - ซ
- ซ - ดฺ
ร ม ซ ม
- ม ซ ร
- ด ฺล ฺดฺ
- ซ - ดฺ
ร ม ซ ม
- ม ซ ร
ด ฺล ฺ- ดฺ
- ล - ม
- ม ซ ร
- ด ฺ- ร
ม ซ ฺ- ลฺ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

โน้ตเพลงลายเต้ยโขง ( ลายใหญ่ )
- - - -
- ม - ล
- ล - ซ
- ม - ล
- - - ซ
- ด ํ- ล
- ล - ซ
- ม - ล
- - - -
- ม - ล
- ล - ซ
- ม - ล
- - - ซ
- ด ํ- ล
- ล - ซ
- ม - ล
- - - -
- ซ - ม
- ม - ร
- ด ฺ- ม
- - - ร
- ซ - ม
- ม - ร
- ด - ลฺ
- - - ด
- ร - ม
- ร - ด
- ซ ฺ- ลฺ
- - - ด
- ร - ม
- ร - ด
- ซ ฺ- ลฺ

โน้ตเพลงายเต้ยพม่า ( ลายใหญ่ )
- - - -
- ล - ทํ
- ล - ทํ
- ล - ซ
- ล - ซ
- ท ํ- ล
- ซ - ดฺ
- ร - ม
- - - -
- ล - ทํ
- ล - ทํ
- ล - ซ
- ล - ซ
- ท ํ- ล
- ซ - ดฺ
- ร - ม
- - - -
- - ม ม
- ล - ซ
- ม - ร
- ด - ร
- ล ฺ- ด
- ร - ม
- ร - ด
- - - -
- ล ฺ- ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ล
- ซ - ม
- ซ - ร
- ร - ร
- - - -
- ล - รฺ
- - - -
- ล ฺ- ทฺ
- ล ฺ- ซฺ
- ล ฺ- ทฺ
- ร - ด
- ท ฺ- ลฺ
- - - -
- ล - รฺ
- - - -
- ล ฺ- ทฺ
- ล ฺ- ซฺ
- ล ฺ- ทฺ
- ร - ด
- ท ฺ- ลฺ
- ท ฺล ฺซฺ
- ล ฺ- ทฺ
- ร - ด
- ท ฺ- ลฺ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

10 เต้ยธรรมดา
//---- ---ร -ฟ-ซ -ลซฟ ---- ---ร -ฟ-ซ -ลซฟ
-ดลด -ด-ฟ -ซลด ---ล -ดลร -ฟรด -ลซล -ดลซ
-ฟรฟ -ฟ-ซ -ล-ด -ด-ฟ --ลล -ดลซ -ฟรฟ -ด-ฟ
--ลล -ดลซ -ฟรฟ -ร-ด -ล-ซ -ร-ฟ -ซลด -ร-ล
-ด-ซ -ฟ-ซ ลด-ร ---- -ด-ซ -ฟ-ซ ลด-ร ----//
11 เต้ยโขง
//---- ---ร ---ด -ล-ร ---ด -ฟ-ร ---ด -ล-ร
---- ---ร ---ด -ล-ร ---ด -ฟ-ร ---ด -ล-ร
---- -ด-ล ---ซ -ฟ-ล ---ซ -ด-ล ---ซ -ฟ-ร
---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ด-ร ---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ด-ร//
//---- ---ร ---ด -ล-ร ---ด -ฟ-ร ---ด -ล-ร
---- ---ร ---ด -ล-ร ---ด -ฟ-ร ---ด -ล-ร
---- -ด-ล ---ซ -ฟ-ล ---ซ -ด-ล ---ซ -ฟ-ร
---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ด-ร ---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ด-ร//
12 เต้ยพม่า
---- -ร-ม -ร-ม -ร-ด -ร-ด -ม-ร -ด-ฟ -ซ-ล
---- -ล-ล -ร-ด -ล-ซ -ฟ-ซ -ร-ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ
---- -ด-ฟ ---- -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ---ฟ ---ซ
---- -ร-ซ ---- -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---- -ร-ซ ---- -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---- -ร-ม -ร-ม -ร-ด -ร-ด -ม-ร -ด-ฟ -ซ-ล
---- -ล-ล -ร-ด -ล-ซ -ฟ-ซ -ร-ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ
---- -ด-ฟ ---- -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ---ฟ ---ซ
---- -ร-ซ ---- -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---- -ร-ซ ---- -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
13 ลำคอนสวรรค์
---- ดรฟซ ---- ดรฟซ ---- ดรฟซ -ลซฟ ซลฟซ
-ลซฟ ซลซล รดลซ ฟรฟซ ---- ดรฟซ ---- ดรฟซ
---- ดรฟซ -ลซฟ ซลฟซ -ลซฟ ซลซล ดลซฟ ซลฟซ
---- ดรฟซ ---- ดรฟซ ---- ดรฟซ -ลซฟ ซลฟซ
-ลซฟ ซลซล รดลซ ฟรฟซ ---- ดรฟซ ---- ดรฟซ
---- ดรฟซ -ลซฟ ซลฟซ -ลซฟ ซลซล ดลซฟ ซลฟซ
14 ลำตังหวาย
---- ---- ---ร -ร-ร -ล-ร -ร-ร -ล-ร ----
-ลดล -ลดซ -ฟรฟ ร--- -ลดล -ลดซ -ฟรฟ ร---
---- ลดลซ -ฟรฟ ร---- ---- ลดลซ -ฟรฟ ร----
---ร -ร-ฟ -ล-ด ร--- ---ร -ร-ฟ -ล-ด ร---
---ร -ล-ด -ล-ร -ล-ด ฟรดล ดลซฟ -ด-ร ----
---ร -ล-ด -ล-ร -ล-ด ฟรดล ดลซฟ -รดร ----
15 ภูไทสามเผ่า ( ประกอบการรำ )
ภูไทเผ่าที่หนึ่ง กาฬสินธุ์
//---- ---ร -ร-ฟ ซลดล ฟซฟล ซลดล ฟซฟฟ ซลดฟ
ฟซฟด ซลดล ฟซฟด ซลดล -รดล ซลดล ฟซฟฟ ซลดฟ
ฟซฟด ซลดล ฟรดล ซลดล ฟซฟด ซลดล รลดซ ลรซฟ
ฟรฟซ ดซลฟ ฟฟรฟ ซดรล -ลดล ซลดล รลดล ซลดล
-ลดล ซลดล รลดฟ ซดซล// ---- ---- ---- ----
---- -ด-ซ ลฟรล -ด-ซ ลฟรซ -ด-ซ ลฟรล -ด-ซ
ลฟรซ -ล-ซ ฟรดร ลรลซ ฟรดร ---- ---- ----
ภูไทเผ่าที่สอง สกลนคร
//---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ ---ร ---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ล-ด
-ล-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ร -ซฟร -ซ-ฟ ---ร//
---ฟ -ซ-ล -ซ-ด ---- ---ฟ -ซ-ล -ฟ-ซ ----
---ฟ -ซ-ล -ซ-ด ---- ---ฟ -ซ-ล -ฟ-ซ ----
-ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ด -ร-ด -ล-ด -ฟ-ซ -ล-ร ----
-ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ด -ร-ด -ล-ด -ฟ-ซ -ล-ร ----//
//-ด-ซ -ล-ฟ -ร-ล ---- -ด-ซ -ล-ฟ -ร-ซ ----
-ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร -ล-ฟ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร ----//
ภูไทเผ่าที่สาม เผ่าเรณูนคร
//-ฟรซ -ฟซล -ลรด -ดรล -ลรด -ดมร -รซม -มซร
-รมร มรมด -ดรด รดรฟ -ฟซด ซลดล -ลรด -ดซล
-ฟซด ซลดล -ร-ล -ร-ล -รดล -รดล -ลดล ซลดล
รลดซ ซลดล -ลดล ซลดล รลดฟ ซลดล -ร-ฟ -ร-ซ
---ฟ รลฟซ ลซดล ซลฟซ ---ฟ รลฟซ ลซดล ซลฟซ
---ฟ รฟซล -ลรด -ดรล -ลรด -ดมร -รซม -มซร
-รมร มรมด -ดรด รดรฟ ฟซด ซลดล -ลดล ดซลฟ
//-ฟซด ซลดล -ร-ล -รฟซ -รฟซ -ร-ฟ -ร-ล -ด-ซ
-ซ-ล -ร-ล -ด-ซ -ฟ-ร -ฟ-ซ ---ร ---ฟ ---ร//
16 ผู้ไท 3 เผ่า ( ที่ใช้ในการบรรเลง )
เผ่าที่หนึ่ง สกลนคร
---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด ---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด
---ม -ม-ม -ดรม -ร-ด ---ม -ม-ม -ดรม -ร-ด
---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด ---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด
---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด ---ซ -ม-ร -ด-ร -ดลด
---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด ---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด
---ม -ม-ม -ดรม -ร-ด ---ม -ม-ม -ดรม -ร-ด
---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด ---ม -ม-ม -ดรม -ร-ด
---ล -ล-ด -ล-ร -ด-ด ---ซ -ม-ร -ด-ร -ดลด
---ซ -ม-ร -ด-ร -ดลด ---ซ -ม-ร -ด-ร -ดลด
เผ่าที่สอง กาฬสินธุ์
---ด -ร-ม -ร-ด -ลลล -ล-ด -ร-ม -ร-ด -ลลล
-ล-ม -ร-ม -ซ-ด -ลลล -ล-ม -ร-ม -ซ-ด -ลลล
-ล-ด -ร-ม -ซ-ด --- -ล-ด -ร-ม -ซ-ล ----
---ร -ด-ล -ซ-ล ---- ---ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ม
---ด -ร-ม -ร-ด -ลลล -ล-ด -ร-ม -ร-ด -ลลล
-ล-ม -ร-ม -ซ-ด -ลลล -ล-ม -ร-ม -ซ-ด -ลลล
-ล-ด -ร-ม -ซ-ด --- -ล-ด -ร-ม -ซ-ล ----
---ร -ด-ล -ซ-ล ---- ---ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ม
-ซ-ร -ด-ล -ซ-ล ---- -ซ-ร -ด-ล -ซ-ล ----
เผ่าที่สาม เรณูนคร หรือ นครพนม
---ล -ล-ร -ดรม -มลซ -ซลม -มลซ -ซดล -ลรด
-ดรล -ลดล ดลดซ -ซลซ ลซลด -ดรม รมซม -ซลซ
ลซลด -ดรซ รมซล -ล-ม -ล-ม -ลซม -ลซม มซม
รมซม ลมซม รมซม มซม รมซม ลมซด รซรม -ล-ด
-ล-ร ---ด ลมดร -มซม รมดร ---ด ลมดร ซลดล
---- ซมดร ---ด ลดรม ---- ซมดร ---ด ลดรม
---ล -ล-ร -ดรม -มลซ -ซลม -มลซ -ซดล -ลรด
-ดรล -ลดล ดลดซ -ซลซ ลซลด -ดรม รมซม -ซลซ
ลซลด -ดรซ รมซล -ล-ม -ล-ม -ลซม -ลซม มซม
รมซม ลมซม รมซม มซม รมซม ลมซด รซรม -ล-ด
-ล-ร ---ด ลมดร -มซม รมดร ---ด ลมดร ซลดล
---- ซมดร ---ด ลดรม ---- ซมดร ---ด ลดรม

ลำบายศรีสู่ขวัญ ( ลายใหญ่ )
- - - -
- ร - ม
- ซ - ล
- - - -
- ซ - ม
- ร - ด
- ม - ร
- - - -
- ซ - ม
- ร - ด
- ม - ร
- - - -
- ม - ร
- ด - ทฺ
- ล ฺ- ซฺ
- - - -
- - - -
- ล ฺ- ด
- ล ฺ- ด
- - - ด
- ร - ม
- ร - ด
- ล ฺ- ด
- - - ด
- ร - ม
- ซ - ล
- ซ - ล
- - - -
- ม ร ด
- ร - ม
- ฟ - ซ
- - - -
- ด ํ- ล
- ซ - ม
- ร - ซ
- - - -
- - - ล
- ซ - ม
- ร - ด
- - - -
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซ ฺ- ด
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ม
- ร - ม
- - - -
- ซ - ด
- - - ด
- ร - ม
- - - ม
- ซ - ล
- ด ํ- ล
- ซ - ซ
- - - -
- ม ร ด
- ร - ม
- ฟ - ซ
- - - -
- ด ํ- ล
- ซ - ม
- ร - ซ
- - - -
- - - ล
- ซ - ม
- ร - ด
- - - -
- ม - ร
- ด - ลฺ
- ซ - ด
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ด
- - - -
- ร - ม
- ซ - ลฺ
- ด - ร
- - - -
- ม - ร
- - - -
- ด - ลฺ
- ซ ฺ- ลฺ
- ด - ซฺ
- ล ฺ- ด
- ล ฺ- ด
- - - -
- ม - ร
- ด - ร
- ม - ร
- - - -

17 ลำบายศรีสู่ขวัญ
-ซ-ล -ด-ร ---- -ด-ล -ซ-ฟ -ล-ซ ---- -ด-ล
-ซ-ฟ -ล-ซ ---- -ล-ซ -ฟ-ม -ร-ด ---- ----
-ร-ฟ -ร-ฟ ---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ -ซ-ล
-ด-ร -ด-ร ---- ---- ---- ---ด ---- -ฟ-ร
-ด-ล -ซ-ด ---- ---- ---- ---ฟ ---- -ล-ซ
-ฟ-ร -ด-ฟ ---- ---- ---- ---ฟ ---- -ซ-ล
-ด-ร -ฟ-ซ ---- -ล-ซ ---ฟ ---ร -ด-ร -ฟ-ด
-ร-ฟ -ร-ฟ ---- -ล-ซ ---ฟ ---ร -ด-ร -ฟ-ด
-ร-ฟ -ร-ฟ ---- ---- ---- ---ฟ ---ฟ ---ฟ
-ซ-ล -ด-ร ---- ด-ล- -ซ-ฟ -ล-ซ ---- -ด-ล
-ซ-ฟ -ล-ซ ---- -ล-ซ -ฟ-ม -ร-ด ---- ----
-ร-ฟ -ร-ฟ ---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ -ซ-ล
-ด-ร -ด-ร ---- ---- ---- ---ด ---- -ฟ-ร
-ด-ล -ซ-ด ---- ---- ---- ---ฟ ---- -ล-ซ
-ฟ-ร -ด-ฟ ---- ---- ---- ---ฟ ---- -ซ-ล
-ด-ร -ฟ-ซ ---- -ล-ซ ---ฟ ---ร -ด-ร -ฟ-ด
-ร-ฟ -ร-ฟ ---- ---- ---- ---- ---- ----
18 มโหรีอีสาน
---- ล-ดร -รดล ด-รด ล-ดล ดซลด -ด-ร ม-ซม
---- -มซม ซมรด -ดรม ม-ซล -ลซม -มซ ร-ดร
---- ล-ดร -รดล ด-รด ล-ดล ดซลด -ด-ร ม-ซม
---- -มซม ซมรด -ดรม ม-ซล -ลซม -มซ ร-ดร
ม-ซล -ลซม -มซ ร-ดร ม-ซล -ลซม -มซ ร-ดร
19 เซิ้งบั้งไฟ
ท่อนที่ 1
---ล -ซมล -ซดล -ซมล ---ล -ซมล -ซดล -ซมล
---ร -ดลร -ดมร -ดลร ---ร -ดลร -ดมร -ดลร
---ม -ร-ม -ร-ม รมดร ---ม -ร-ม -ร-ม รมดร
---ม -ร-ม -ล-ด รมรม ---ม -ร-ม -ล-ด รมรม
-ร-ม -ร-ม -ดมร -ดลด -ร-ม -ร-ม -ดมร -ดลด
---ล -ม-ร -ดมร ดลซล ---ล -ม-ร -ดมร ดลซล
-ร-ม รม-ม -ดมร -ดลด -ร-ม รม-ม -ดมร -ดลด
ท่อนที่ 2
---ล -ซมล -ซดล -ซมล ---ล -ซมล -ซดล -ซมล
---ร -ดลร -ดมร -ดลร ---ร -ดลร -ดมร -ดลร
-ล-ด รมรม -ล-ด รมรม -ล-ด รมรม ซมรม ดลซล
---- -ลซด ---- -ลซด ---- -ลซด ลดล ลดซล
ซลซล ซล-ม -รดม -รดม -รดร ดลซล -รดร ดลซล
20 เซิ้งกระโป๋
-ซมร -ม-ซ ---ม -มซล -ด-ล -ซมซ -ซลซ -ซลซ
ซมร -ม-ซ ---ม -มซล -ด-ล -ซมซ ---- -มซล
-ด-ล -ซมซ -ม-ร -ม-ซ -ม-ร -ด-ร ---ม -ซ-ร
รด-ล ลด-ร ---ม -ซ-ร -รดล -ลดร ---- ----
---ม -ม-ซ -มรม -ม-ซ -มรม -ม-ซ -มรม ---ร
-ด-ร -ม-ร -ด-ล ---ร -ด-ร -ม-ร -ด-ล -ม-ซ
---- -มรม -ล-ด ลซล ---- -มรม -ล-ด ลซล
21. ศรีทันดร
---ด -ล-ซ -ล-ด ---- ---ร -ด-ล -ด-ร ----
---ด -ล-ซ -ล-ด ---- ---ร -ด-ล -ด-ร ----
-ม-ร -มรด -ม-ร ---- -ลดร -มรด -ม-ร ---ซ
-ซ-ซ ซ-มซ -ล-ด ---ซ -ซ-ซ ซ-มซ -ล-ด ---ล
-ล-ม -ร-ด -ม-ร ---ล -ล-ม -ร-ด -ม-ร ----
---ด ---ด ---ด ---- ---ด ---ด ---ด ----
---ด -ล-ซ -ล-ด ---- ---ร -ด-ล -ด-ร ----
---ด -ล-ซ -ล-ด ---- ---ร -ด-ล -ด-ร ----
-ม-ร -มรด -ม-ร ---- -ลดร -มรด -ม-ร ---ซ
-ซ-ซ ซ-มซ -ล-ด ---ซ -ซ-ซ ซ-มซ -ล-ด ---ล
-ล-ม -ร-ด -ม-ร ---ล -ล-ม -ร-ด -ม-ร ----
---ด ---ด ---ด ---- ---ด ---ด ---ด ----
22 เต้ยหัวโนนตาล
ท่อนที่ 1
---ด ลมลร -มรด ลมดร ---ด ลมดร -มรด ลมดร
---ด ลมดร ซมรด ลมดร ---ด ลมดร ซมรด ลมดร
-ม-ซ ดลมซ ---- ดลมซ -ซลด ดลมซ ซมรด ดรมซ
-ซซซ มลซม รซมร ดลดร -ซซซ มลซม รซมร ดลดร
ท่อนที่ 2
---ด ลมลร -มรด ลมดร ---ด ลมดร -มรด ลมดร
---ด ลมดร ซมรด ลมดร ---ด ลมดร ซมรด ลมดร
-ม-ซ ดลมซ ---- ดลมซ ซลดร ดลมซ ซมรด ลมดร
-ซมร ดลดร ---- ---- ---- ---- ---- ----
23 เซิ้งแหย่ไข่มดแดง
---- ดรฟซ -ซ-ซ ดรฟซ -ซ-ซ ดรฟซ -ซฟร ดรฟซ
-ซฟร ดรฟซ ลซฟร -ด-ด ---- ดรฟซ -ซ-ซ ดรฟซ
-ซ-ซ ดรฟซ -ซฟร ดรฟซ -ซฟร ดรฟซ ลซฟร -ด-ด
---- -ลดด ---- -รดฟ -ฟรฟ -ร-ด ลดรฟ ซลดซ
-ดลร -ลดซ -ลดฟ ซลดซ ---- -ด-ล รลดซ ลซฟร
---- -ด-ล รลดซ ลซฟร -รดร -ฟ-ซ ลซฟร -ฟ-ซ
-ซฟซ -ล-ล ดลซฟ รฟ-ฟ ---- -ด-ล ดลดร ดลดซ
---- -ด-ล ดลดร ดลดซ -ซฟซ -ล-ล ดลซฟ รฟ-ซ
-ซฟซ -ล-ล ดลซฟ รฟ-ฟ ---ฟ -ร-ด -ลดฟ ซลดซ
-ดลร -ลดซ -ลดฟ ซลดซ ---- -ลดซ ---- -ลดซ
---- -ลดซ ซฟร ดรฟซ ---- ดรฟซ -ซ-ซ ดรฟซ
-ซ-ซ ดรฟซ -ซฟร ดรฟซ ซฟร ดรฟซ ลซฟร -ด-ด
---- ดรฟซ -ซ-ซ ดรฟซ -ซ-ซ ดรฟซ -ซฟร ดรฟซ
-ซฟร ดรฟซ ลซฟร -ด-ด ---- ---ด ---ล ---ล
---ร -รดล ---ร -รดล ---ร -รดล -ฟซล -ดซล
---ร -รดล ---ร -รดล ---ร -รดล -ฟซล -ดซล
-ดลซ -ฟรซ -ดลซ -ฟรซ -ดลซ ลดลร -ดลซ ลดลล
-ล-ด รมรม -มรม -มรม -มรม -มรม -ม-ม -ม-ม
-ล-ด รมรม -ล-ด รมรม -มรม รดลร -ดลร -ดลร
-ดลซ ลดลร -ดลซ ลดลล -ดลซ -ฟรซ -ดลซ -ฟรซ
-ดลซ ลดลร -ดลซ ลดลล
---ร -รดล ---ร -รดล ---ร -รดล -ฟซล -ดซล
---ร -รดล ---ร -รดล ---ร ฟรดล -ฟ-ฟ -รดล
---- ---- ---- ---- -ดลซ -ฟรซ -ดลซ -ฟรซ
-ดลซ ลดลร -ดลซ ลดลล
---ร -รดล ---ร -รดล ---ร -รดล -ฟซล -ดซล
---ร -รดล ---ร -รดล ---ร -รดล -ฟซล -ดซล
-ล-ร -ล-ซ -ซฟร -ด-ร -ล-ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร
---ล -ซมล -ซดล -ซมล ---ล -ซมล -ซดล -ซมล
---ร -ดลร -ดมร -ดลร ---ร -ดลร -ดมร -ดลร
---ม -ร-ม -ร-ม รมดร ---ม -ร-ม -ร-ม รมดร
---ม -ร-ม -ล-ด รมรม ---ม -ร-ม -ล-ด รมรม
-ร-ม -ร-ม -ดมร -ดลด -ร-ม -ร-ม -ดมร -ดลด
---ล -ม-ร -ดมร ดลซล ---ล -ม-ร -ดมร ดลซล
-ร-ม รม-ม -ดมร -ดลด -ร-ม รม-ม -ดมร -ดลด
24 ภูไทเลาะตูบ
ท่อนที่ 1
---ด รมซล ดรมร ดลซล ---ด รมซล ดรมร ดลซล
---- -ม-ด รมซม รดรม รดรม รดรม รมซล ----
-ด-ม ซลดล -ด-ม ซลดล -ม-ร ดลซล -ม-ร ดลซล
ดรมร ดลซล -ด-ซ ดลรม -ด-ซ ลดรม -ม-ร ดลซล
-ม-ร ดลซล ดรมร ดลซล -ม-ร ดลซล ดรมร ดลซล
---ด รมซล ดรมร ดลซล ---ด รมซล ดรมร ดลซล
---- -ม-ด รมซม รดรม รดรม รดรม รมซล ----
-ด-ม ซลดล -ด-ม ซลดล -ม-ร ดลซล -ม-ร ดลซล
ดรมร ดลซล -ด-ซ ดลรม -ด-ซ ลดรม -ม-ร ดลซล
-ม-ร ดลซล ดรมร ดลซล -ม-ร ดลซล ดรมร ดลซล
ท่อนที่ 2
---ด รมซล ดรมร ดลซล ---ด รมซล ดรดร ดลซล
---- -ม-ด รมซม รดรม รดรม รดรม รมซล ----
---ซ มรมล ---ซ มรมล -ลมซ -ลมซ -ลมซ -ม-ร
-ซ-ม รดซล ดรมร ดลซล -ซ-ม รดซล ดรมร ดลซล
---ด รมซล ดรมร ดลซล ---ด รมซล ดรดร ดลซล
---- -ม-ด รมซม รดรม รดรม รดรม รมซล ----
---ซ มรมล ---ซ มรมล -ลมซ -ลมซ -ลมซ -ม-ร
-ซ-ม รดซล ดรมร ดลซล -ซ-ม รดซล ดรมร ดลซล
25 เร็อมปัลโจว
---- -ร-ด -ท-ล -ซ-ด --ซล -ร-ด -ท-ล -ซ-ล
---- -ร-ด -ท-ล -ซ-ด --ซล -ร-ด -ท-ล -ซ-ล
---- -ซฟซ -ด-- -ล-ซ --ฟซ -ฟรฟ --ซล -ซ-ฟ
---- -ล-ท -ทลร -รทล --ลซ -ล-ท -ร-ท -ลซล
---- -ร-ซ -ล-ท ลทรล ---- -ทลล -ทลล -ทลล
---- -ทลล -ทลล -ทลล -ร-ร -ร-ด -ท-ล -ซ-ด
--ซล -ร-ด -ท-ล -ซ-ล ---- -ร-ด -ท-ล -ซ-ด
--ซล -ร-ด -ท-ล -ซ-ล ---- -ซฟซ -ด-- -ล-ซ
--ฟซ -ฟรฟ --ซล -ซ-ฟ ---- -ล-ท -ทลร -รลท
--ลซ -ล-ท -ร-ท -ลซล ---- -ร-ซ -ล-ท ลทรล
---- -ทลล -ทลล -ทลล ---- -ทลล -ทลล -ทลล
---- ---ด -ด-- ลดรด ---ฟ -ซ-ล -ล-- ซลดล
---- ---ด -ด-- ลดรด ---ฟ -ซ-ล -ล-- ซลดล
---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ด ---- -ฟรฟ ซลดซ ฟรฟร
---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ด ---- -ฟรฟ ซลดซ ฟรฟร
---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ด ---- -ฟรฟ ซลดซ ฟรฟร
-ด-- -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ -ด-ด -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ
---ด -ร-ด -ล-ด -ร-ฟ ---ร -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ
---ด -ร-ด -ล-ด -ร-ฟ ---ร -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ
---- -ด-ล -ฟ-ซ -ด-ล -ฟ-ซ -ด-ล -ฟ-ซ -ด-ล
---ร -ฟ-ร -ฟ-ด -ร-ล -ด-ล -ซ-ฟ -ร-ล -ฟ-ซ
---- -ซ-ล -ซ-ซ ---ซ -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ฟ-ซ
---ด -ร-ด -ล-ด -ร-ฟ ---ร -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ
---ด -ร-ด -ล-ด -ร-ฟ ---ร -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ
---- -ด-ล -ฟ-ซ -ด-ล -ฟ-ซ -ด-ล -ฟ-ซ -ด-ล
---ร -ฟ-ร -ฟ-ด -ร-ล -ด-ล -ซ-ฟ -ร-ล -ฟ-ซ
---- -ซ-ล -ซ-ซ ---ซ -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ฟ-ซ
26ดึงครกดึงสาก
---- -ล-ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ ---ร -ล-ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ
-ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ด-ฟ -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ด-ฟ
-ร-ล ซฟซฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ซฟซฟ -ซ-ล -ด-ร
---- ดรฟซ ---- ดรฟซ ---- ดรฟซ -ลซฟ รลฟซ
-ลซฟ รลซล ดลซฟ รลฟซ ---- ดรฟซ ---- ดรฟซ
---- ดรฟซ -ลซฟ รลฟซ -ลซฟ รลซล ดลซฟ รลฟซ
-ลซฟ รฟซฟ --ซฟ รฟซฟ -ลซฟ รลซล ดลซฟ รลฟซ
-ลซฟ รฟซฟ --ซฟ รฟซฟ --ซฟ รฟซด --รด ลดรด
--รด ลดรด ฟดรด ลดรด -ลซฟ รลซล ดลซฟ รลฟซ
---- -ด-ฟ ---ซ -ลดล ---- -ด-ฟ ---ซ -ลดล
-ดลด -รดล -ซลซ -ฟรฟ -ดลด -รดล -ซลซ -ฟรฟ
---- -ด-ด รดลด -ร-ฟ ---ซ -ฟ-ร --ดล ดรลด
---- -ด-ด รดลด -ร-ฟ ---ซ -ฟ-ร ฟรดล ดรดล
---- -รฟซ -ลซฟ ซลฟซ ---- -รฟซ -ลซฟ ซลฟซ
---- -ด-ล ดลดร ดรฟด ---- -ด-ล ดลดร ดรฟด
-ฟ-ร -ด-ล ดลซฟ -ร-ฟ -ดลด -รดล ดลซฟ -ร-ฟ
27 ลำกล่อมทุ่ง
---- ---ฟ ฟฟฟฟ ฟดรฟ ซฟซฟ ซฟซฟ ฟฟฟฟ ฟดรฟ
-ล-ซ ฟรฟด --ดล ซฟซล -ด-ร ฟซฟร -ด-ร ฟซฟฟ
ฟฟฟฟ -ล-ด ---- -รดล --ฟซ --ลด ---ด --ดด
-ลดร ดลดซ --ลซ -ฟ-ร -ฟซล -ซ-ฟ ---- ----
---ล --ดฟ ---- -รดล --ซฟ ซลฟซ ---ด รมฟซ
---- -ฟซล ---- ซฟซล --ฟซ ฟซลด --ดร ดดดล
---- -รฟซ --ลซ ลซฟร --ซล --ฟซ ---ด รมฟซ
---- -ฟซล --ดร ฟรดล --ฟซ ฟซลด --ดร ดดดด
-ลดร ดลดซ --ลซ -ฟ-ร -ฟซล --ซฟ ---ฟ --ฟฟ
-ฟ-ฟ -รฟซ ---ด รมฟซ -ด-ท ดรทด ---- ฟรดท
--รด -ทลซ -ด-- -ลซฟ ---- ซลฟซ ---ล -ร-ด
-ลรด -ล-ซ --ฟร -ดรฟ --ซล ดลซฟ ---- -รซฟ
-รซฟ -รดร ---- -รดร --ฟล --ฟซ ---- ----
-ลรด -ลดซ --ดซ -ฟ-ร -ฟซล --ซฟ ฟฟฟ- ฟดรฟ
ซฟซฟ ซฟซฟ ฟฟฟ- ฟดรฟ ซฟซฟ ซฟซฟ ฟฟฟ- ฟดรฟ
28 ชากใน
---- -ล-ด -ด-ร ดรฟด ---- -ล-ด -ด-ร ดรฟด
-ฟ-ร ดล-ด ---ร ฟดรฟ ---ซ ลซฟร -ฟซฟ -รฟด
---- -ลดล -ลซฟ รฟซล -ดลด -รดล ดลซฟ ซลฟซ
-ซฟซ ฟซลด -ดรด -ลดซ -ลดซ -ฟ-ร -ซ-ฟ -รฟด
29 กนบติงต็อง
---ฟ -ฟ-ฟ -ร-ฟ ---ซ ---- ---- -ฟ-ซ -ล-ซ
---ฟ -ฟ-ฟ -ร-ฟ ---ซ --ลด --ลซ --ฟร --ฟซ
---ฟ -ฟ-ฟ -ร-ฟ ---ซ ---- ---- -ซ-ม -ร-ด
---- -ล-ด -ร-ม -ด-ร ---- ---- -ซ-ม -ร-ด
---- -ล-ด -ร-ม -ด-ร ---- ---- -ร-ฟ -ซ-ล
---- -ซ-ม -ร-ด -ร-ซ ---ฟ ---ร -ร-ฟ -ซ-ล
---- -ซ-ม -ร-ด -ร-ซ ---ฟ ---ฟ -ร-ฟ ---ซ
---- ---- -ฟ-ล -ล-ซ ---ฟ -ร-ฟ -ร-ฟ ---ซ
--ลด --ลซ --ฟร --ฟซ ---ฟ --- -ร-ฟ ---ซ
---- ---- -ซ-ม -ร-ด ---- -ล-ด -ร-ม -ด-ร
---- ---- -ซ-ม -ร-ด ---- -ล-ด -ร-ม -ด-ร
---- ---- -ร-ฟ -ซ-ล ---- -ซ-ม -ร-ด -ร-ซ
---ฟ ---ร -ร-ฟ -ซ-ล ---- -ซ-ม -ร-ด -ร-ซ
---ฟ ---ร
30ลำเข็นฝ้าย
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ล ซฟซล ซฟซล ซฟซล ซลดร
---- ---ด ---ล ซ-ร ---- ---ด ---ล -ซ-ร
---ด -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล ---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
-ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ล ซฟซล ซฟซล ซฟซล ซลดร
---- ---ด ---ล ซ-ร ---- ---ด ---ล -ซ-ร
---ด -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล ---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
-ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
---- -ฟ-ล -ด-ร -ฟ-ร ---- -ฟ-ล -ด-ร -ฟ-ร
-ฟ-ซ -ด-ซ ลซฟร -ด-ร ---- -ฟ-ด -ร-ฟ -ซ-ล
---- -ฟ-ด -ร-ฟ -ซ-ล ---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
-ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร ---- -ด-ซ -ล-ฟ -ร-ล
---- -ด-ซ -ล-ฟ -ร-ซ ---- -ด-ซ -ล-ฟ -ร-ล
---- -ด-ซ -ล-ฟ -ร-ฟ ---- -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
-ล-ร -ล-ซ -ฟ-ร -ด-ร
31 แม่นาค
---- ---- ---ล -ซ-ฟ ---- -ร-ด -ล-ด -ร-ฟ
---- ---- ---ล -ซ-ฟ ---- -ร-ด -ล-ด -ร-ฟ
---ด -ร-ด -ร-ซ -ฟ-ร ---- -ด-ล -ด-ซ -ล-ด
---- ---- ---ฟ -ซ-ล ---- -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล
---- ---- ---ฟ -ซ-ล ---- -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล
---ฟ -ซ-ล ---ด ---ร ---- -ฟ-ด -ล-ด -ร-ฟ
32 ซันตรุ๊จ
---- ---ล ---ล ---ล -ล-ด -ลซล -ล-ด -ลซล
---ด -ลซล -ลดซ ลซฟร -ฟ-ซ -ฟ-ซ -ลดซ ลซฟร
-ฟ-ซ -ฟ-ซ -ลดซ ลซฟร -ล-ด -ลซล -ร-ฟ -รดร
---- ---- -ลดล ซลดล ---- ---- -ลดล ซลดล
---- ---- -รดล ซลดล -ฟ-ซ -ฟ-ด -ฟ-ซ ซลดล
-ฟ-ซ -ฟ-ด -ฟ-ซ ลซฟร ---- -ร-ฟ --ซด -ซ-ล
---- ---- -ล-ซ -ฟ-ร --ฟร -ด-ร -ฟ-ซ -ฟ-ล
---- ---ด -ล-ร -ด-ล ---ซ --ฟร -ฟ-ซ -ฟ-ล
---- ---- ---ร -ฟ-ซ ---- -ฟ-ร -ด-ร -ฟ-ล
---- -ฟ-ร -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ฟ-ซ -ฟ-ล
---- ---ด -ล-ร -ด-ล ---ซ --ฟร -ฟ-ซ -ฟ-ล
---- ---ด -ล-ร -ด-ล ---ซ --ฟร -ฟ-ซ -ฟ-ล
---- -ฟ-ร -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ฟ-ซ -ฟ-ล
---- -ฟ-ร -ด-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร -ฟ-ซ -ฟ-ฟ
33 ศรีผไทสมันต์
---- ---- -ร-ฟ -ร-ล --ฟซ -ล-ด -ลดซ -ฟรซ
--ฟร ---- -ร-ฟ -ร-ล --ฟซ -ล-ด -ลดซ -ฟรซ
--ฟร -ฟรฟ ซลดซ -ฟรซ --ฟร -ฟรฟ ซลดซ -ฟรฟ
-ฟรด -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ -ด-ด -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ
---- ---- -ฟรด -ร-ฟ --รฟ ซล-ล -ลดซ -ฟรฟ
-ฟซฟ รฟซฟ -ฟรด -ร-ฟ --รฟ ซล-ล -ลดซ -ฟรฟ
-ฟซฟ รฟซฟ -ลฟซ -ลฟซ --ฟร -ฟ-ซ -ด-ม -ร-ด
---- ---- -ลฟซ -ลฟซ --ฟร -ฟ-ซ -ด-ม -ร-ด
---- ---ด -ด-- ลดรด ---ฟ -ซ-ล -ล-- ซลดล
---- ---ด -ด-- ลดรด ---ฟ -ซ-ล -ล-- ซลดล
---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ด ---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ร
---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ด ---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ร
---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ร ---- -ฟรฟ ซลดซ -ฟ-ร
-ด-- -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ -ด-ด -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ
---- ---- -ร-ฟ -ร-ล --ฟซ -ล-ด -ลดซ -ฟรซ
--ฟร ---- -ร-ฟ -ร-ล --ฟซ -ล-ด -ลดซ -ฟรซ
--ฟร -ฟรฟ ซลดซ -ฟรซ --ฟร -ฟรฟ ซลดซ -ฟรฟ
-ฟรด -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ -ด-ด -ล-ล -ฟรฟ ซลฟซ
---- ---- -ด-ร -ม-ฟ ---ม -ฟ-ซ -ฟ-ซ ฟฟฟฟ
---- ---- -ด-ร -ม-ฟ ---ม -ฟ-ซ -ฟ-ซ ฟฟฟฟ
-ฟ-ซ -ลดฟ -ฟลซ -ด-ล -ฟ-ซ -ลดฟ -ฟลซ -ด-ล
-ด-ร ดลดร ดลดร -ม-ฟ ---- ---ฟ ---ฟ ---ฟ
---- ---ฟ ---ฟ ---ฟ ---- ---ฟ ---ฟ ---ฟ
-ม-ร -ม-ฟ -ม-ร -ม-ฟ -ม-ร -ม-ฟ -ม-ซ ฟฟฟฟ
-ด-ร ดลดร ดลดร -ม-ฟ ---- ---- ---- ----
34 ข้าวต้องลม
---- ---ด -ร-ล -ด-ร ---- ---ฟ -ซ-ฟ -ด-ร
---- ---ซ -ล-ฟ -ซ-ล ---- ---ด -ร-ด -ซ-ล
---- ---ด -ร-ล -ด-ร ---- ---ฟ -ซ-ฟ -ด-ร
---ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ซ-ล ---- -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ด-ร
---- ---ด -ร-ด -ซ-ล ---- -ล-ด -ร-ด -ซ-ล
---- -ด-ล -ซ-ฟ -รดร -ฟ-ซ -ลดซ ลซฟร -ด-ร
---- -มรร -มรร -มรร -มรด ลดรล -ดลล -ดลล
---- -มรร -มรร -มรร -มรด ลดรล -ดลล -ดลล
---- -ด-ซ ลซฟร -ฟ-ซ ---- -ด-ซ ลซฟร -ฟ-ซ
-ล-ฟ ซลดซ ฟรฟร ฟลดร -ล-ฟ ซลดซ ฟรฟร ฟลดร
35 แพรวากาฬสินธุ์
---- -ลซฟ -ซ-ฟ -ร-ฟ ---ฟ ---ฟ ---ล -ซ-ฟ
---ล -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ฟ ---ฟ ---ฟ ---ล -ซ-ฟ
---ล -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ฟ ---ซ -ด-ล ---ซ -ฟ-ล
---ซ -ด-ล ---ซ -ฟ-ฟ ---ฟ ---ฟ ---ล -ซ-ฟ
---ล -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ฟ ---ฟ ---ฟ ---ล -ซ-ฟ
---ล -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ฟ ---ล -ด-ฟ -ซ-ล -ด-ล
-ฟ-ซ -ฟ-ล -ซ-ล -ด-ล -ฟ-ซ -ฟ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ
---ฟ ---ฟ ---ล -ซ-ฟ ---ล -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ฟ
---ฟ ---ฟ ---ล -ซ-ฟ ---ล -ซ-ฟ -ซฟร -ด-ร
36 มโนห์ราเล่นน้ำ
---ล ดลดร ฟรฟซ ฟรดร ---ล ดลดร ฟรฟซ ฟรดร
---ฟ รฟซล ดลดร ดลซล -ร-ฟ รฟซล ดลดร ดลซล
---ล ดลดร -ร-ฟ รด-ร ---ล ดลดร -ร-ฟ รด-ร
---ซ ฟรดร ---ซ ฟรดร ---ร ดรดร -ฟ-- -รดร
---ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร -ล-ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร
---ล ดลดร ฟรฟซ ฟรดร ---ล ดลดร ฟรฟซ ฟรดร
---ฟ รฟซล ดลดร ดลซล -ร-ฟ รฟซล ดลดร ดลซล
---ล ดลดร -ร-ฟ รด-ร ---ล ดลดร -ร-ฟ รด-ร
---ซ ฟรดร ---ซ ฟรดร ---ร ดรดร -ฟ-- -รดร
---ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร -ล-ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร
---ซ ฟรดร ---ซ ฟรดร ---ร ดรดร -ฟ-- -รดร
---ร -รดล ดรฟร ดลซล ---ร -ดรฟ ซลดร ดลซล
-ฟดร -ลดร -ฟรฟ -ซลด ---ล -ดรร ดลดร -ฟ-ร
-รฟร -ด-ล -ล-ด -ลซฟ -รลด -ลซฟ -รซฟ -รซฟ
---ล -ฟซล รลดซ -ฟซล -ร-ล -ฟซล รลดซ -ฟซล
---ล ดลดร -ร-ฟ รด-ร ---ล ดลดร -ร-ฟ รด-ร
---ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร -ล-ฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร
37 ภูไทดำนา
---- ---ร -รดล -ซ-ล ---- ---ฟ -ฟซด -ซ-ล
---ล -ลดล -ซ-ล -ลดร ---- ---ฟ -ฟซฟ -รดร
---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ล -ลดร ---- ---ด -ดลด -ลซล
---ล -ลดล -ซ-ฟ -ฟซล ---- -ด-ล รลดซ -ล-ฟ
-ฟรฟ ซลฟ -ล-ซ ฟร-ฟ ---ร -ล-ซ ลซฟร -ด-ร
---- ---ฟ -ฟซด -ซ-ล ---- ---ร -รดล -ซ-ล
38 ภูไทสามัคคี
---- ---- ---- ---- ---- -ร-ล -ร-ล -ร-ล
-ลรล ดซลฟ -ฟซด ซลดล -ลรล ดซลฟ -ฟซด ซลดล
-ร-ฟ -ร-ล -ลดล ซลดล -ลรด -ดรล -ลรด รลดร
-รฟล ดรดร ฟซฟร ดรฟร ฟซฟร ดรดร -รฟด รดรฟ
-ฟซด ซลดล -ลรล ดซลฟ -ฟซด ซลดล -ร-ฟ -ร-ล
-ลดล ซลดล -รดล ซลดซ -ซฟร ฟซฟซ -ซลด -ดรฟ
-ฟซด ซลดล -ร-ฟ -ร-ล -ลดล ซลดล -ลรล ดซลฟ
-ฟซด ซลดล -ลรล ดซลฟ -ฟซด ซลดล ---- ----
39 ภูไทสาวไหม
---ล ดรดร ฟรฟล ดรดร ---ล ดรดร ฟรฟล ดรดร
---ฟ ซลซล ดลดฟ ซลซล ---ฟ ซลซล ดลดฟ ซลซล
---ล ดรดร ฟรฟล ดรดร ---ล ดรดร ฟรฟล ดรดร
---ฟ ซลซล ดลดฟ ซลซล ---ฟ ซลซล ดลดฟ ซลซล
---ร ฟซฟซ ลซฟร ฟซฟซ ---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร
---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร ---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร
---- -รฟร -รฟร ดรฟร ---- -ดรด -ดรด ลดรด
---- -ลดล -ลดล ซลดล ---- -ซลซ -ซลซ ฟซลซ
---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร ---- -รฟร -รฟร ดรฟร
---- -ดรด -ดรด ลดรด ---- -ลดล -ลดล ซลดล
---- -ซลซ -ซลซ ฟซลซ ---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร
---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร ---ฟ -ฟซล ดลซล ซฟมร
40 ภูไทเกี่ยวข้าว
---ร ---ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ร-ล -ร-ด -ซ-ล -ด-ฟ
-ร-ด -ลดซ -ฟ-ซ -ฟรฟ ---ร ---ฟ -ซฟร -ซ-ฟ
-ร-ล -ร-ด -ซ-ล -ด-ฟ -ร-ด -ลดซ -ฟ-ซ -ฟรฟ
-ร-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ล -ร-ล -ด-ฟ -ซ-ล -ซ-ร
---ร ---ร -ด-ล -ซ-ร ---- -ฟ-ล -ด-ร -ฟ-ร
-ล-ซ -ล-ฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ด-ซ -ล-ล -ด-ร
-ฟ-ร -ฟ-ฟ -ซ-ด -ซ-ล -ร-ล -ร-ด -ซ-ล -ด-ฟ
-ร-ด -ลดซ -ฟ-ซ -ฟรฟ ---ร -ซ-ฟ -ซฟร -ซ-ฟ
-ร-ล -ร-ด -ซ-ล -ด-ฟ -ร-ด -ลดซ -ฟ-ซ -ฟรฟ
-ร-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ล -ร-ล -ด-ฟ -ซ-ล -ซ-ร
---ร ---ร -ด-ล -ซ-ร ---- -ฟ-ล -ด-ร -ฟ-ร
---ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ฟ-ซ -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ด-ล
---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ล ---- ---ฟ -ซ-ล -ด-ล
-ฟ-ซ -ฟ-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ซ-ล -ด-ร
-ฟ-ร -ฟ-ฟ -ซ-ล -ด-ล -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ร-ฟ
41 ช้างขึ้นภู
-รลซ ฟรดร -รลซ ฟรดร -รฟล ดฟดร -รซฟ รฟดร
-รฟล ดฟดร -รซฟ รฟดร -ร-ซ ฟซรฟ -ฟซด ซลดล
-ล-ร ดฟดร -รซฟ รฟดร ---ล ซดซล -ลดล ดซลซ
ฟรลซ ฟรดร -รลร ลดซล -ลซด ซลฟซ -ซฟล ฟซรฟ
42 ฮำฮีฮำฮอน
---ร ---ฟ -ซ-ล -ด-ล ---- ---- -ร-ม -ร-ด
---- -ร-ด -ร-ม ดรดล -ร-- -ด-ล -ด-ล -ซ-ฟ
---- ---- -ด-ล -ซ-ฟ ---- -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---- ---- -ด-ล -ซ-ฟ ---- -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---ล ---ด ---ร ---ฟ ---- ---- ---ร -ฟ-ซ
---ล -ด-ซ -ล-ซ -ฟ-ร ---- ---- ---ร -ฟ-ซ
---ฟ -ซ-ล ---ด ---ร ---- ---ม -ร-ร ---ร
-ซ-- -ม-ร -ด-ร -ด-ล -ร-- -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล
---- -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-- -ด-ล -ด-ล -ซ-ฟ
---- ---- -ด-ล -ซ-ฟ ---- -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---- ---- -ด-ล -ซ-ฟ ---- -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---ร ---ฟ -ซ-ล -ด-ล ---- ---- -ร-ม -ร-ด
---- -ร-ด -ร-ม ดรดล -ร-- -ด-ล -ด-ล -ซ-ฟ
---- ---- -ด-ล -ซ-ฟ ---- -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---- ---- -ด-ล -ซ-ฟ ---- -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
---ซ -ซ-ม -ร-ม -ด-ร ---- ---- -ร-ม -ด-ร
---ด -ร-ฟ ---ซ -ฟซล ---- ---- ---ร ---ล
---- ---ด -ร-ล -ด-ร ---- -ฟ-ร ---ด -รดล
-ร-- -ด-ล -ซ-ฟ -ซ-ล ---- ---- -ล-ซ -ฟ-ซ
-ซฟร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร ---- ---- -ล-ซ -ฟ-ซ
-ซฟร -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ร ---- ---ซ -ล-ซ -ฟ-ม
-ร-ด -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร -ร-ด -ร-ม -ซ-ฟ -ม-ร
43 แมงคันโซ่
---- -ร-ซ -ซรม -ร-ร ---- -ร-ซ -ซรม -ร-ร
---ฟ -ซ-ล -ลดล -ซ-ล ---ฟ -ซ-ล -ลดล -ซ-ล
---ฟ -ซ-ล ดรดล ซ-ล ---ฟ -ซ-ล ดรดล ซ-ล
-ฟ-ร -ฟ-ด รดลฟ -ซ-ล -ฟ-ร -ฟ-ด รดลฟ -ซ-ล
-ลซฟ -ลซซ -ร-ม -ซรร -ลซฟ -ลซซ -ร-ม -ซรร
44 จุฬาสามัคคี
---- -ล-ด -ด-ร ฟซฟล ---- -ล-ด -ด-ร ฟซฟล
---- -ซดล -ลซฟ -รฟซ -ซลซ ลซฟร ฟรซฟ -รฟด
-ลดซ ลซฟร ฟรซฟ -รฟด ---- -ล-ด -ด-ร ฟซฟล
---- -ล-ด -ด-ร ฟซฟล ---- -ซดล -ลซฟ -รฟซ
-ซลซ ลซฟร ฟรซฟ -รฟด -ลดซ ลซฟร ฟรซฟ -รฟด
---- -ลดล -ลซฟ -ฟซล ---- -ลดล -ลซฟ -ฟซล
-ดลด -รดล ดลซฟ -รฟซ ---- -ฟ-ซ -ลดซ ลซฟร
---- -ฟ-ซ ดซลฟ -ซ-ล ---- -ฟ-ซ -ลดซ ลซฟร
---- -ฟ-ซ ดซลฟ -ซ-ล ---- ฟซลด -ดรด รลดซ
---- ฟซลด -ดรฟ ดลดซ ลซฟร -ด-ร -ฟซล ดซลฟ
---- -ล-ซ ลซฟร ดลดร ---- -ร-ล -ลดฟ ซลดซ
-ลดซ ลซฟร ดลดร -ฟ-ซ -ลดซ ลซฟร ดรฟร -ด-ด
45 จุฬาเล่นลม
---ร -ม-ร -ม-ร ดลดร ---ล -ด-ล -ด-ล ซฟซล
---ซ -ล-ซ -ล-ซ ฟรฟซ ---ซ -ล-ซ -ล-ซ ฟลดร
---ซ -ล-ซ -ล-ซ ฟลดร ---ร -ม-ร -ม-ร ดลดร
---ล -ด-ล -ด-ล ซฟซล ---ซ --ล-ซ -ล-ซ ฟรฟซ
---ซ -ล-ซ -ล-ซ ฟลดร ---ซ -ล-ซ -ล-ซ ฟลดร
---ร ดลดร ---ม รลดร ---ร ดลซล --ดล ซฟซล
---ล ซลดร ---ซ ฟลดร ---ล ซฟซล --ดล ซฟซล
---ล ซฟซล --ดล ซฟมร ---ล ซฟซล --ดล ซฟซล
---ล ซฟซล --ดล ซฟมร ---ร ดลดร ---ม รลดร
---ร ดลซล --ดล ซฟซล ---ล ซลดร ---ซ ฟลดร
---ล ซฟซล --ดล ซฟซล ---ล ซฟซล --ดล ซฟมร
---ล ซฟซล --ดล ซฟซล ---ล ซฟซล --ดล ซฟมร
46 เวียงจันทร์เวียงใจ
---ล -ล-ล ดซฟซ ดลซฟ -ฟรฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร
---ล -ล-ล ดซฟซ ดลซฟ -ฟรฟ ซลดซ ลซฟร -ด-ร
---ฟ -ฟรล --ดร มฟซล ---ซ ลซฟร ---ด -รฟล
-ลดร -ด-ร ---ด -ลดร -ฟ-ร ฟรดร ---ล -ด-ล
-ซลซ ฟรดร --ดร -ฟ-ซ -ล-ล --ดร ---ล -ดลล
---ฟ -รฟร -ดรฟ -ลดร -ฟรร -ฟซล -ซลด -ฟซล
-ลดฟ ซลซฟ รลซฟ รลฟซ --ลซ ลฟรซ --ลซ ลฟรฟ
47 เซิ้งสวิง
---- -ล-ร -รดล ซลดร -รดล ซลดร -ร-ด ลดรล
---- -ร-ล -ลซฟ รฟซล -ลซฟ รฟซล ดลซฟ รด-ร
---- -ร-ล -ลซฟ รฟซล -ลซฟ รฟซล ดลซฟ รด-ร
---- ---ร ---- -ดรซ ---ร -ดรซ -ลดร ลดซล
---ร -ดรซ -ลดร ลดซล -ฟรร -ฟซล -ดลด ลซ-ล
-ฟรร -ฟซล -ดลด ลซ-ล -ลรด -ดรซ -ลดร ฟรดร
48 เซิ้งทำนา
---- -ลดร -รหซ ฟรดร ---- -ลดร -รฟซ ฟรดร
---- -ฟซล -ลดร ดลซล ---- -ฟซล -ลดร ดลซล
---ฟ ซลดซ -ฟ-ม รมดร -ล-ฟ ซลดซ -ฟ-ม รมดร
---- -ลดร -รฟซ ฟรดร ---- -ลดร -รฟซ ฟรดร
---- -ฟซล -ลดร ดลซล ---- -ฟซล -ลดร ดลซล
---ฟ ซลดซ -ฟ-ม รมดร -ล-ฟ ซลดซ -ฟ-ม รมดร
---ฟ -ฟซล -ซ-ด -ดซล ---ฟ -ฟซล -ซ-ด -ดซล
---ล -ลดร -ด-ฟ -ฟดร ---ล -ลดร -ด-ฟ -ฟดร
---ร -รดล -ซ-ด -ดซล ---ร -รดล -ซ-ด -ดซล
---ฟ ซลดซ -ฟ-ม รมดร ---ฟ ซลดซ -ฟ-ม รมดร

ที่มาจาก
http://www.sakamula.com/line.html

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากได้โน๊ตพิณเพลงโบว์รักสีดำพอจะมีไหมคับ

    ตอบลบ

Followers

หน้าแรก